Valmis rahvastikuregistri andmelao analüüs

Rahvastikuregistri andmelao analüüsi käigus kaardistati rahvastikuregistri hetkeolukord nii ärilisest kui ka tehnilisest perspektiivist lähtuvalt: tuvastati andmeanalüüside tellijad, päringute ja aruannete kasutajad, kirjeldati andmepäringute, andmeanalüüside ja aruandluse praegused praktikad, tuvastati andmetöötluse, -analüüsi ja -kvaliteediga seotud probleemid ning pakuti välja lahendused nende kõrvaldamiseks.

Lisaks selgitati välja rahvastikuregistri infosüsteemiga seotud andmeolemid ja kirjeldati ära rahvastikuregistri infosüsteemi tehniline vaade. Olemasoleva olukorra kaardistamiseks viidi erinevate osapooltega läbi intervjuusid ning aruandluse tarbimist uuriv küsitlus, samuti kasutati aruandluse tarbimist kajastavaid statistilisi andmeid.

Kogutud info põhjal koostati loodavale andmelaole visioonivaade, millega määratleti andmekaitse ja isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtted, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded, tehniline kirjeldus, arenduskava koos vajamineva riist- ja tarkvara ning eeldatava maksumusega.