Euroopa Liidu üleste infosüsteemide juurutamine on koordineeritud

Projekti raames loodi programm ja koostati tegevuskava, mis aitas kaasa Euroopa Liidu üleste infosüsteemide ja koostalitlusvõime komponentide tähtaegsele juurutamisele. Programmi tööd koordineeriti keskselt ja tõhusalt ning seeläbi tagati EL infosüsteemide ja koostalitlusvõime komponentide funktsionaalsuste selgus ning osapoolte teadlikkus tähtaegadest ja nõuetest. Edukalt toimus ka SIS Recast live.

Ühtlasi aidati kaasa kohustuslike EL üleste infosüsteemide (EES, ETIAS, VIS, Eurodac, SIS, ECRIS-TCN) ja koostalitlusvõime komponentide juurutamise planeerimisele, et tagada nende valmimise tähtaegsus.

Projekti tegevused viidi ellu koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

Projekti ISFB-38 „EL üleste infosüsteemide koostalitlusvõime koordineerimine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liidu Sisejulgeolekufond ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 465 294,26 euroga.

Siseministeerium ja Euroopa Liit