ETIAS arendustööd

12.09.2018 võeti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu määrus 2018/1240, mille alusel luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem ETIAS. Määrusest tulenevalt on Euroopa Liidu liikmesriikidel kohustus kasutusele võtta elektrooniline reisilubade taotlemiseks mõeldud automatiseeritud EL reisiinfo ja -lubade süsteem ETIAS.

Infosüsteemi eesmärgiks on kindlaks teha kõik Schengeni alale sisenevate viisanõudest vabastatud reisijatega seotud julgeoleku-, sisserände- ja rahvatervise ohud enne reisija saabumist Schengeni välispiirile.

Projekti raames viidi läbi prioriteetsemad analüüsi- ja arendustööd neljas riigi infosüsteemis, mis loob eeldused ETIAS infosüsteemi rakendamiseks kooskõlas eu-LISA poolt koordineeritud EL keskse ajakavaga.

Projekti ISFB-47 „Määruse EL 2018/1240 rakendamine – ETIAS arendustööd“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liidu Sisejulgeolekufond kokku 479 780,48 euroga.

Projekt kestis 01.08.2021 kuni 31.12.2023.